ART. 1 – Organisatie

Dit reglement legt de voorwaarden vast van alle wedstrijden die worden gespeeld via de website www.thefoodtryout.com, georganiseerd door Glenn Barbier en Désiré Ornelis, met als hoofdzetel gevestigd in Oostkouter 4, 9810 Eke (hierna aangeduid als ‘de Organisator).

ART. 2 – Deelname

Deelname aan de wedstrijden van www.thefoodtryout.com is enkel mogelijk via de website zelf van www.thefoodtryout.com (hierna aangeduid als ‘de Website’).

ART. 3 – Toegang

Elke wedstrijd is gratis en toegankelijk voor alle natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar die in België verblijven, met uitzondering van de volgende natuurlijke en rechtspersonen:
– de personeelsleden van de Organisator en hun gezin, met inbegrip van partners die onder hetzelfde dak leven;

3.1. De deelname is strikt nominatief. De deelnemers mogen in geen geval meedoen onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers. Ingeval van meervoudige deelnames onder verschillende namen of deelnames van frauduleuze aard, worden alle deelnames verworpen en als ongeldig beschouwd.

De Organisator behoudt zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd.

In geval van betwistingen over de wedstrijd, over de wedstrijddeelname, of elke andere activiteit gelinkt aan elke wedstrijd op www.thefoodtryout.com gelden de beslissingen van de Organisator zonder verhaal.

3.2. Deelname aan de wedstrijd kan enkel elektronisch, wat impliceert dat er gebruik wordt gemaakt van een internetverbinding. Deelname per post of via een ander communicatiemiddel wordt niet in aanmerking genomen.

3.3. Deelname aan de wedstrijd impliceert expliciete en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, in al zijn bepalingen, van de op het internet geldende gedragsregels evenals van de toepasbare wet- en regelgeving op spelen en wedstrijden die van kracht is in België.

3.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten en gerechtelijk te vervolgen die geprobeerd hebben om te frauderen of het goede verloop van de wedstrijd te verstoren of die dit reglement niet naleefden. In dergelijke gevallen vervalt onmiddellijk het recht op om het even welke prijs. In dat geval zal de tweede deelnemer die de vraag beantwoordt heeft, worden uitgeroepen tot de winnaar van de Wedstrijd.

3.5. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelname af te wijzen waarvan de inhoud:

  • incorrect, vulgair, niet in overeenstemming met de geest van de Wedstrijd zou zijn;
  • lasterlijk, beledigend, obsceen, gewelddadig of aanzettend tot geweld, seksistisch, politiek, racistisch of xenofoob zou zijn en, in het algemeen, een karakter zou vertonen dat in strijd is met de wet- en regelgeving die van kracht is op het Belgische grondgebied, met de rechten van personen en de goede zeden;
  • duidelijk schade zou toebrengen aan reeds bestaande rechten van derden.

ART. 4 – Voorwaarden van de wedstrijd

Deelname is enkel mogelijk via de website www.thefoodtryout.com. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan elke wedstrijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke deelnemer kan bijgevolg slechts één prijs winnen. Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct via de website registreren met e-mailadres, naam, voornaam, adres en geboortedatum.

ART. 5 – Wedstrijdvraag / wedstrijdvragen

Elke deelnemer aan de wedstrijd op www.thefoodtryout.com moet antwoorden op de wedstrijdvra(a)g(en) en de eventuele schiftingsvra(a)g(en) en moet alle gevraagde gegevens volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs.

Er wordt niet gecommuniceerd over het betreffende reglement, de vragen, de wedstrijd of de modaliteiten van selectie. Deelnemers die zich hier niet aan houden worden automatisch uitgesloten van verdere deelname.

Deelnames die laattijdig arriveren worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun redden van vertraging zou kunnen zijn. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke feiten. Onvolledige deelnames worden uitgesloten.

ART. 6 – Aanwijzing van de winnaar(s)

De winnaar(s) worden geselecteerd tussen diegenen die de wedstrijdvraag/wedstrijdvragen en eventuele schiftingsvraag/schiftingsvragen juist beantwoord hebben en op basis van een zo goed mogelijke benadering van het juiste antwoord op de schiftingsvraag, waarbij het kleinste verschil met het correcte antwoord de doorslag geeft. In geval van een ex-aequo zal de deelnemer die als eerste het correcte antwoord doorstuurde winnen. De lijst van winnaars kan geen voorwerp van betwisting zijn.

Alle winnaars worden persoonlijk via email verwittigd dat ze gewonnen hebben. Indien blijkt dat de ingevulde gegevens van de deelnemer/winnaar niet correct zijn, dan vervalt het recht op de prijs. De prijzen worden toegewezen aan de deelnemer die wint en zijn niet overdraagbaar. Geen enkele prijs kan worden ingewisseld tegen geld. De prijs is BTW inbegrepen. Prijzen die binnen de 6 maanden na het opsturen van het wedstrijdexemplaar niet afgehaald worden, vervallen. Indien een prijs opgestuurd wordt via de post of via een koerrier, dan kan www.thefoodtryout.be, Glenn Barbier, Désiré Ornelis niet verantwoordelijk worden geacht voor eventueel verlies van de prijs door de postdiensten, vertraging of beschadiging.

Bij inning van de gewonnen prijs geeft de winnaar uitdrukkelijk de toestemming om zijn/haar naam bekend te maken via publicatie op www.thefoodtryout.com of via de daarbij horende social media kanalen. De winnaar verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

ART. 7 – Persoonsgegevens

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 26 februari 2003, kunnen de persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt voor hun deelname aan de Wedstrijd en de toekenning van de prijs en om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, de persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Deze informatie kan worden meegedeeld aan dienstverleners en onderaannemers voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Organisator in het kader van deze Wedstrijd.

Overeenkomstig artikel 9 van dezelfde wet beschikken de deelnemers over een recht tot inzage, correctie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben op eenvoudig schriftelijk verzoek aan het adres van Glenn Barbier en Désiré Ornelis, t.a.v. the food tryout, Oostkouter 4, 9810 Eke (België).

ART. 8 – Wijziging van het reglement

De Organisator behoudt zich het recht voor om elke Wedstrijd gedeeltelijk of geheel te annuleren, uit te stellen, te verlengen, te verkorten of te wijzigen als de omstandigheden dat vereisen en zonder dat op enige wijze zijn aansprakelijkheid kan worden ingeroepen voor dit feit.

ART. 9 – Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot de uitreiking van de daadwerkelijk gewonnen prijzen. De verantwoordelijkheid van de Organisator kan niet worden ingeroepen voor eventuele incidenten die het resultaat zijn van het gebruik van de gewonnen prijzen.

De Organisator spant zich in om de toegang tot het spel op de Website te allen tijde mogelijk te maken, zonder daarom verplicht te zijn dit te doen. De Organisator kan te allen tijde, met name om technische, update- of onderhoudsredenen, de toegang tot de Website, of tot de Wedstrijd die hij bevat, onderbreken. De Organisator is in geen geval verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan.

ART. 10 – Geschillen

In geval van een geschil of klacht, om welke reden dan ook, moeten de verzoeken worden overgemaakt aan de Organisator op het volgende adres; the food tryout, Oostkouter 4, 9810 Eke (België) – binnen een termijn van twee maanden na het afsluiten van de Wedstrijd.

Elk geschil dat kan ontstaan uit dit wedstrijdreglement en/of uit het meespelen aan de wedstrijden op www.thefoodtryout.be en die niet in der minnen geregeld kan worden, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.